Realizovné projekty

Z realizovaných projektov vyberáme najdôležitejšie

Živočíšna výroba

  • Agrovýkrm, Senica
  • ProOvo, Vištuk
  • PigAgro Jesenské
  • PigAgro, Semerovce
  • Hybrav, Nitra

Zateplovanie

Rodinné domy: Maňa, Mojmírovce, Bratislava, Nitra – Lužianky

Eurofondy

Príprava a realizácia projektov v rámci predvstupových fondov

PHARE – rozvojové dokumenty
SAPARD – miestne komunikácie

Programové obdobie 2004 – 2006

Projekty v rámci:

Operačný program základná infraštruktúra – Školská infraštruktúra
Program cezhraničnej spolupráce INTERREG III A
Projekty so zameraním na ochranu životného prostredia

Programové obdobie 2007 - 2013

Regionálny operačný program

  • Infraštruktúra vzdelávania
  • Infraštruktúra sociálnych služieb
  • Regenerácia sídel

Operačný program vzdelávanie
Program rozvoja vidieka
Tvorba niekoľkých PHSR

Vzdelávanie

Vzdelávanie v oblasti projektového manažmentu
Vzdelávanie v oblasti kronikárskej práce
Tvorba programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Stavebníctvo

Doprava

Zariadenia pre ŽV

Eurofondy

Copyright © 2009 AP Slovakia s.r.o, Mojmírovce 997, 951 15 Mojmírovce   |   Mobil: 0915 755 049   |   Stránku vytvoril a prevádzkuje EWORKS.sk